فراخوان مقاله برای شماره دوم

 

شماره دوم مجله علمی- تخصصی پژوهش در تاریخ، آماده دریافت مقالات علمی تحقیقی دانشجویان و پژوهشگران گرامی می باشد.

دانشجویان و پژوهشگران می توانند مقالات خود را به آدرس نشریه و یا به آدرس اینترنتی ارسال کنند.

تهران: خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ. انجمن علمی دانشجویان تاریخ، نشریه پژوهش در تاریخ

p.d.tarikh@gmal.com

/ 0 نظر / 14 بازدید